FP DUAL

A partir del curs 2014-2015 pots cursar al Nicolau Copèrnic el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes en la modalitat de FP DUAL. 

Informació general (pdf) / Fullet informatiu (pdf)

Que és l'FP Dual?

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. 

Quin és el nombre mínim d'hores d'estada a l'empresa en formació dual?

El reconeixement acadèmic del temps d'activitat a l'empresa o entitat, per a cada cicle formatiu, serà com a mínim el 33% de la seva durada horària.

Quantes hores setmanals pot representar la formació en el centre més l'activitat en l'empresa? 

Com a criteri general, es recomana no sobrepassar les 40 h/setmanals.

Quan haig de sol·licitar-ho?

En el moment de fer la preinscripció del primer curs haig de sol·licitar al centre el meu interès per cursar el cicle en la modalitat dual.

Com es seleccionen els alumnes que hi participen? 

La comissió de seguiment del conveni consensua els criteris generals per a l'accés de l'alumnat a l'alternança a l'empresa. Aquests criteris han de tenir un component formatiu.

És remunerada l'activitat que es fa a l'empresa?

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

Quins cicles formatius puc fer al INS Nicolau Copèrnic en aquesta modalitat?

Durant el curs 2014-15 s'iniciarà al INS Nicolau Copèrnic la possibilitat de cursar la modalitat Dual al CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes.

On puc trobar més informació?

Trobaràs més informació a:

http://www.fpdual.cat/

http://www.gencat.cat/ensenyament

 

Información adicional