Servei Assessorament i Reconeixement

Curs 2023/24. Cicles i places ofertades

 • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes: 2 places
 • CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa: 2 places
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: 2 places
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions web: 2 places
L'institut Nicolau Copèrnic ofereix el servei d'assessorament i reconeixement en la formació professional
 
Informació general
 
 
Servei d'assessorament
 
El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.
Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre o telemàtiques en funció de les circumstàncies, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.
Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.
Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris
Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Import del servei
El cost del servei és de 60 euros a ingressar en el compte informat a la sol.licitud

Criteris d'admissió
L'ordre d'admissió, als centres públics del Departament, es fa d'acord amb l'edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses
Les llistes de les persones admeses al servei d'assessorament i de les places de reserva es publica al web de cada centre.
La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

Terminis de sol.licitud del procés d'assessorament i persones admeses
 • Primer termini: 1 d'octubre a l'1 de desembre
  • Persones admeses en el primer termini
 • Segon termini: Del 15 de gener al 1 de març (Termini ampliat al 15 de març)
  • Persones admeses en el segon termini
La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre amb l'imprès que us podeu descarregar de l'enllaç que teniu a sota . El pagament s'haurà de realitzar en haver estat admès al procés d'assessorament
 
 
Servei de reconeixement 
 
El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.
La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.
Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.
La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.
Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient acadèmic.

Destinataris
S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.
El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Import del servei
Els imports en els centres dependents del Departament d'Ensenyament són els següents:
 • una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

Criteris d'admissió
En els centres del Departament d'Ensenyament les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris següents:
 • de més a menys edat
 • de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu
 • Els centres que no són del Departament d'Ensenyament estableixen els seus criteris d'admissió propis.
 
Terminis de sol.licitud del procés de reconeixement i  persones admeses
 • Primer termini: 1 de desembre a l'15 de gener
  • Persones admeses en el primer termini  -> ( Sense candidats)
 • Segon termini: De l'1 de març al 31 de març
  • Persones admeses en el segon termini
La sol·licitud s'ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre amb l'imprès que us podeu descarregar de l'enllaç que teniu a sota . El pagament s'haurà de realitzar en haver estat admès al procés de reconeixement
 
 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h