Competència general.

Aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Durada i horari

Tenen una durada de 2.000 hores (1617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Tot el cicle es realitza en horari de tarda (de 15'30h a 22h). Aquest cicle també és possible realitzar-lo en modalitat de dual.

Relació de mòduls.

Avís : Estem en procés d'aplicació dels nous currículums i alguna informació pot no estar del tot actualitzada

Unitats formatives d'ASIX

Aprendrem a implantar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los amb l’ajuda o sense de programari específic. El temari és ampli. Coneixarem què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, RAID, rendiment, monitoratge i auditoria, entre d’altres.

S’imparteixen coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar les dades i la manipulació d’aquestes en llenguatge SQL. També assolirem conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL i Oracle.

Aquest mòdul suposa el primer contacte amb la programació on veurem tots els conceptes bàsics i comuns a qualsevol llenguatge de programació; variables, funcions, estructures bucles, objectes, etc. En definitiva, a dissenyar algoritmes d’una forma sistemàtica i estructurada amb tots el recursos necessaris, per implantar-los posteriorment amb diferents llenguatges de programació com Pascal i C..

Apendrem a implementar documents XML ben formats, a generar els documents DTD o Schema per fer la seva validació, i s’estudia el llenguatge XML més utilitzat que és XHTML, amb format delegat a CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. A continuació s’aprèn a fer selecció de parts del document XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery, i la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP, i el seu ús sobre simuladors on-line. El programari són els navegadors WEB habituals (IE, Firefox, Chrome), l’IDE XML Copy Editor, el SGBD XQuery BaseX i el ERP OpenBravo.

S’aprendran els diferents components de hardware que podem trobar en un equip informàtic (CPU, memòria, disc dur...), així com les diferents avaries i les seves causes.Es fan pràctiques de muntatge i desmuntatge d’equips al laboratori. S’instal·la, es configura i s’avalua programari de diferent propòsit, com software de gestió de discos, realització de clonacions, còpies de seguretat, inventaris,... També s’estudia el diferent maquinari que podem trobar un Centre de Procés de dades (servidors, SAIs,...)

S’aprendrà com instal·lar, configurar i mantenir els sistemes operatius. Els principals continguts són: Administració de processos, administració remota, administració del servei de directori i el llenguatge de guions i automatització de tasques. Els sistemes operatius que fem servir són Windows Server 2008/2012 i Debian/Ubuntu Server.

Treballarem les estructures de xarxes de dades més importants i identificarem els diferents elements que podem connectar. Realitzarem instal·lacions cablejades i inhalàmbriques integrant diferents equips, així com tasques d’ administració de conmutadors i encaminadors i realitzarem configuracions diverses (ACL, VLAN, protocols dinàmics d’enrutament, NAT, dot1Q...). Tot això es treballa en un entorn simulat (Packet Tracert) i amb equipament de xarxa real (CISCO i D-Link bàsicament).

Es tracten els principals serveis de xarxa: instal.lació i configuració en sistemes Linux i Windows de servidors d’aplicacions web , FTP, servidors DNS i DHCP de configuració automàtica de xarxa, servidors de correu electrònic i serveis relacionats amb l’streaming d’audio i video.

Treballarem per una part amb llenguatges de guions de servidor (PHP) preparant l’entorn de desenvolupament i generant documents web amb aquest llenguatge, inclós l’accés a bases de dades. Per altra banda, també treballarem la implantació, configuració i administració de gestors de continguts per a crear llocs web amb Joomla.

S’imparteixen coneixements de control d’accés a bases de dades, així com de desenvolupament de guions per a l’automatització de tasques per a la gestió d’aquestes. També es tractarà la instal·lació i posterior configuració i optimització del sistema gestor de bases de dades d’acord a les necessitats requerides. El programari utilitzat és MySQL.

Es recullen tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes. En aquest mòdul treballem el malware, criptografia, enginyeria social, vulnerabilitats, tallafocs, legislació i l’alta disponibilitat.

Treballarem el procés de recerca de feina així com els drets i les obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura amb les relacions amb la resta de membres dels grup de treball. Una segona part del mòdul ens ajudarà a assolir coneixements de prevenció de riscos laborals, estudiant els factors de risc en l’activitat pròpia del cicle.

Es treballen tots els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa emprenedora, des de la idea fins a la realització d’un projecte empresarial i la seva aplicació perquè els nostres alumnes adquireixin els coneixements per portar a terme un projecte empresarial relacionat amb la seva activitat professional.

Reflecteix tot el que s‘ ha aprés durant el cicle. Estudiarem les necessitats del sector productiu i desenvoluparem un projecte que pugui satisfer aquestes necessitats; aquest projecte complirà amb les competències treballades al cicle. Es realitzarà la planificació, posada en funcionament determinant el pla d’intervenció i la documentació necessària. També s’hauran de definir els procediments de seguiment i control en l’execució del projecte.

Aquest mòdul és realitza fora del centre, en concret en una empresa o entitat que ofereix a l’alumnat formació en l’àmbit laboral relacionat amb l’administració de sistemes informàtics.

Sortides professionals

Tècnic/a en administració de sistemes.
Responsable d'informàtica.
Tècnic/a en serveis d'Internet.
Tècnic/a en serveis de missatgeria electrònica.
Personal de suport i suport tècnic.
Tècnic/a en teleassistència.
Tècnic/a en administració de base de dades.
Tècnic/a de xarxes.
Supervisor/a de sistemes.
Tècnic/a en serveis de comunicacions.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h