DOCUMENTACIÓ BÀSICA DE CENTRE I CULTURA DIGITAL. EXTRACTES


NOFC - Normativa d'Organització i Funcionament de centre

 • Comissions
  • Estratègia digital/TAc
   • Composició: Un membre de l’equip directiu, un docent de l’ESO, un docent de Batxillerat i un docent d’una família formativa.
   • Funcions: 
    • Vetllar per la implantació i seguiment, així com facilitar el recolzament necessari.
 • Òrgans unipersonals de coordinació
  • Coordinador digital
   • Aquest càrrec assumeix el professor especialista de tecnologia que ha obtingut el perfil professional específic i les seves funcions són:
    • Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.
    • Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del centres en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament.

 PEC - Projecte Educatiu de Centre

 Projecte digital

El centre aposta per la innovació tecnològica al servei de l’ensenyament. La tecnologia és una eina que permet millorar l’aprenentatge dels alumnes, mai una finalitat en sí mateixa. El centre utilitza les eines pròpies (GAssist), gestors de continguts, gestors d’enquestes, una aplicació mòbil i eines Google (G Suite for education).

És per això que tots els alumnes disposen d’un usuari del domini copernic.cat i d’un ordinador.

El centre minimitza l’ús de llibres de text i dissenya la creació de materials propis per part dels professors, que permetin als alumnes ser creadors de continguts. El projecte digital està inclòs i concretat dins de l'Estratègia Digital de Centre (EDC). Afecta a tots els vessants del centre, des de les metodologies a l’aula a la relació amb les famílies i la coordinació entre professors.


Pla de formació

...

“En el nostre centre tindrà un lloc especialment rellevant la formació docent interna i periòdica per actualitzar la metodologia, el domini de les tecnologies (TAC) i facilitar a tot l’equip docent la implementació d’aquests recursos a l’aula.”

Al pla de formació executat s’identifiquen els dos cursos realitzats específicament per a ”Estratègia digital de centre”.

 

 

 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h