CFGB Informàtica d'oficina


Informacions inici de curs

 

 La presentació del curs serà el proper 7 de setembre a les 10:00 h

Durada de la presentació: 2,5 h aproximadament

El dia 8 de setembre es començaran les classes amb normalitat 

 

Nota

No es publicaran els horaris fins el dia de les presentacions dels diferents grups

 


Portes obertes / Preinscripció / Matrícula

CFGB Informàtica d'oficina

 

Període de preinscripció: 16 al 25 de maig de 2022

Imprès/Model de preinscripció

Abans de la matrícula es farà un trobada informativa amb l'alumnat admès. S'informarà de la data després de la preinscripció

Període de matrícula: 15 al 21 de juny de 2022

Més informació sobre la preinscripció i matrícula: fases, calendari i participació

 Llistat de baremació definitiva

<< Llistat d'admesos i exclosos >>

Número de desempat : 10
Sorteig realitzat al centre a les 16:45 del dia 2/6

 

 


 

Participants i sol.licituds

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle de formació professional de grau bàsic encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.
Poden accedir a aquests ensenyaments les persones que compleixin tots els requisits d'accés que estableix la normativa corresponent.:

  • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l'any natural en el qual s'accedeix al cicle formatiu.
  • Haver cursat tercer curs d'educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s'hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
  • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l'equip docent d'educació secundària obligatòria en aquest sentit.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació i es presenta al centre demanat, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat

Més informació 

Documentació acreditativa i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent:

  • L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat i el llibre de família del país d'origen. 
  • L'original i una còpia del document de consell orientador en què es recull la proposta de l'equip docent

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.
Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.
Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en procés de preinscripció no se'ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció

Més informació 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h